Pradžia
En
Pradžia

Pradžia

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas – perkelti į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus. Šalies atminties institucijos kaupia ir saugo vertingą kultūros paveldą, kuris yra svarbus Lietuvos tapatumo ir kultūros savitumo išsaugojimui, mokslo, švietimo ir meno plėtojimui, visuomenės kūrybiškumo ir sanglaudos didinimui. Skaitmeninimas leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga.

Kultūros paveldo skaitmeninimo statistikos sistema (toliau – skaitmeninimo statistikos sistema) yra skirta sistemingai stebėti suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių būklę ir kaitą, ją analizuoti, vertinti vykdomų priemonių poveikį kultūros paveldo skaitmeninimo politikos strateginių tikslų pasiekimui ir kokybinių pokyčių inicijavimui.

2019 m. modernizuojant sistemą, sukurta statistinių duomenų palyginimo funkcija suteikia dar geresnes galimybes analizuoti šioje sistemoje esančius duomenis (žr. teksto apačioje „Ataskaitų filtras“). Pasirinkus norimus laukus, sistema sugeneruoja palyginamąją statistinių duomenų ataskaitą. Iki 2020 m. popierines ataskaitas Kultūros ministerijai teikdavo tik skaitmeninimo kompetencijų centrai, o nuo 2020 m. šioje sistemoje duomenis kasmet interaktyviu būdu (angl. online) individualiai teikia Lietuvos bibliotekos, muziejai, archyvai ir sektoriniai skaitmeninimo kompetencijos centrai. 

Dokumentai:
- Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-702 (nauja redakcija 2019-12-21).  
- Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos forma.

2019 m. REZULTATAI:
1) Kultūros paveldo skaitmeninimo statistikos sistemoje duomenis už 2019 m. pateikė 81 institucija;
2) Apimtis: iš viso suskaitmenintų kultūros paveldo objektų – 1 909 996, iš jų per 2019 m. – 206 568;
3) Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso yra 136 565, iš jų per 2019 m. – 28 635 objektai, tai yra tik 13,8% visų per 2019 m. suskaitmenintų kultūros paveldo objektų;
4) Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso – 3080,641 TB;
5) Į Virtualią kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS) ir jos pagrindu veikiantį interneto portalą www.epaveldas.lt pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius – 1 33 554, iš jų per 2019 m. – 14 603 (N.B.: 2019 m.–2020 m. kai kurios atminties institucijos, pvz. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, skaitmenino kultūros paveldo objektus, tačiau į VEPIS duomenų negalėjo teikti dėl šios sistemos modernizavimo darbų);
6) Skaitmeninėje Europos bibliotekoje „Europeana“ www.europeana.eu prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iki 2019 m. imtinai iš viso 114 162, iš jų per 2019 m. pateikta – 14 694 (N.B.: per 2019 m. iš Lietuvos archyvų į „Europeana“ nebuvo teikta). „Europeana“ atstovai informavo, kad iki 2019 m. imtinai iš Lietuvos juos yra pasiekę – 199,2 tūkst. objektų. Pažymėtina, kad į „Europeana“ suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo objektus teikia įvairios institucijos, ne tik šios Kultūros paveldo skaitmeninimo sistemos dalyvės, todėl apimtis skiriasi). 
7) Lankomumas
- virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per 2019 m. – 6 929182; 
- Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per per 2019 m. – 2 286 685. Informacinės visuomenės plėtros komiteto atliko tyrimo duomenimis, gyventojų, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais 2018 m. – 5 proc., 2019 m. – 6 proc. (N.B.: planuota reikšmės 20 proc., tačiau tai lėmė intensyviai vykdomi vykdomais 7 didelės apimties skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo projektai, kurių metu modernizuojamos virtualios kultūros paveldo ir kultūrinio turinio informacinės sistemos ir dėlto atminties institucijos šiuo laikotarpiu skaitmenina kultūros paveldo objektus, rengia juos viešinimui, tačiau dėl vykdomų sistemų atnaujinimo darbų jos negali tobulinti esamų el. paslaugų ir kurti naujų).
8) Mokymai: 
- per 2019 m. vyko 58 kultūros paveldo skaitmeninimo kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuos rengė 7 iš 15 kultūros paveldo skaitmeninimo centrų. (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus surengė 21, Šiaulių „Aušros“ muziejus – 1, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 10, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – 3, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka – 20, Kauno apskrities viešoji biblioteka – 1, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – 2). 
- per 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 796 specialistai.

Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos organizacinę sistemą sudaro:
1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; 
2. nacionaliniai kultūros paveldo skaitmeninimo kompetencijų centrai:
2.1. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (bibliotekų sritis);
2.2. Lietuvos dailės muziejus (muziejų sritis);
2.3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (archyvų sritis);
2.4. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (audiovizualinio paveldo kaupimo, saugojimo ir sklaidos sritis);
3. regioniniai kultūros paveldo skaitmeninimo kompetencijų centrai:
3.1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus (muziejų sritis);
3.2. apskričių viešosios bibliotekos (viešųjų bibliotekų sritis);
4. sektoriniai kultūros paveldo skaitmeninio kompetencijų centrai:
4.1. Vilniaus universiteto biblioteka (akademinių bibliotekų sektorius);
4.2. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Lietuvos mokslo tyrimo centrų ir lituanistinių institutų sektorius);
4.3. viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos sektorius);

Skaitmeninimo statistikos sistemą kuruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupė (rugile.puodziuniene@lrkm.lt).

Informacija siunčiama...

{{msg}}

Ataskaitos filtras

{{tabTitle.year}}
{{getMuseumTitle();}}
{{getIndexTitle();}}