Pradžia
En
Pradžia

Rodiklių paaiškinimai

MUZIEJŲ VEIKLOS METINĖS STATISTINĖS ATASKAITOS FORMOS RODIKLIŲ PAAIŠKINIMAI (pdf)

  1. Muziejaus rinkinių charakteristika

1 Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

Nurodyti muziejuje nuolat saugomų eksponatų skaičių (vnt.), neįtraukiant laikinai saugoti priimtų bei nurašytų eksponatų. Į šį skaičių taip pat įeina per metus įsigyti eksponatai.

2 Įsigytų eksponatų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus bet kokiais teisėtais būdais įsigytų eksponatų skaičių (vnt.).

3 Suinventorintų eksponatų skaičius iš viso

Nurodyti įtrauktų į inventorines knygas (ne į pirminės apskaitos dokumentus) eksponatų skaičių iš viso (vnt.)

Inventorinė knyga yra pats išsamiausias, vienas pagrindinių muziejaus eksponatų apskaitos dokumentų, teikiantis tiksliausią ir smulkiausią informaciją apie eksponatą. Joje eksponatas aprašomas kuo detaliau, nurodomi visi su jo klasifikavimu ir tyrinėjimu susiję duomenys.

4 Per ataskaitinius metus suinventorintų eksponatų skaičius

Nurodyti įtrauktų į inventorines knygas (ne į pirminės apskaitos dokumentus) eksponatų skaičių ir per ataskaitinius metus (vnt.).

Inventorinė knyga yra pats išsamiausias, vienas pagrindinių muziejaus eksponatų apskaitos dokumentų, teikiantis tiksliausią ir smulkiausią informaciją apie eksponatą. Joje eksponatas aprašomas kuo detaliau, nurodomi visi su jo klasifikavimu ir tyrinėjimu susiję duomenys.

5 Per ataskaitinius metus nurašytų eksponatų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus nurašytų eksponatų skaičių (vnt.).

6 Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso

Nurodyti muziejaus suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičių iš viso (vnt.). Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip kultūros paveldo objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą aprašančiais metaduomenimis. Skaitmeniniu laikomas iš prigimties skaitmenininis kultūros paveldo objektas.

7 Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius

Nurodyti per metus muziejaus suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičių (vnt.). Suskaitmenintas kultūros paveldo objektas suprantamas kaip kultūros paveldo objekto skaitmeninė(-ės) kopija(-os) kartu su objektą aprašančiais metaduomenimis.

8 Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų  eksponatų skaičius

Nurodomas eksponatų, kurie per ataskaitinius metus buvo pervertinti tikrąja verte, skaičius, vnt. (iš „simbolinės euro“ vertės į tikrąją vertę pervertinti eksponatai). Naujai įsigyti ir tikrąja verte iš karto įvertinti eksponatai į šį skaičių neįeina.

Pateikiama informacija apie tikrąja verte įvertintus eksponatus, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-12-22 įsakymu Nr. 1K-466 ,,Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr. ĮV-446 ,,Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

9 Būtinų restauruoti ir  konservuoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

Nurodyti bendrą muziejaus eksponatų, kuriuos reikia restauruoti ir konservuoti skaičių (vnt.).

10 Per ataskaitinius metus restauruota ir konservuota muziejaus eksponatų

Nurodyti per ataskaitinius metus restauruotų ir konservuotų muziejaus eksponatų skaičių (kitų muziejų, bažnyčių, privačių asmenų restauruotos ir prevenciškai konservuotos vertybės į šį skaičių neįeina).

10.1. Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims skaičius *(pildo muziejai, kurie turi nuostatuose nustatytą restauravimo funkciją, restauravimo padalinį ir (ar) muziejuje nustatyta tvarka dirbančius atestuotus restauratorius)

Nurodomas per ataskaitinius metus restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius.

  1. Muziejaus veikla
  1. Lankytojai ir edukacinė veikla

1 Lankytojų skaičius

Nurodyti bendrą apsilankymų muziejuje skaičių per ataskaitinius metus (žm.), įtraukiant mokamai ir nemokamai apsilankiusius pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. Į šį skaičių  neįtraukiami muziejaus bibliotekos bei virtualūs muziejaus interneto svetainės lankytojai.

+Pridėti lauką.

Muziejai, kurių organizacinėje struktūroje yra išskirti atskiri ekspoziciniai padaliniai, turi pridėti tiek papildomų laukų, kiek jų yra organizacinėje struktūroje ir nurodyti kiekvieno padalinio pavadinimą bei lankytojų skaičių. Padalinių lankytojų suma turi sutapti su pagrindinio rodiklio „Lankytojų skaičius“ reikšme.

2 Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius

Nurodyti bendrą muziejaus parengtų edukacinių užsiėmimų temų skaičių ataskaitiniais metais (vnt.).

Edukacines programas sudaro temos, o temas – edukaciniai užsiėmimai. Pažymėtina, jog vieną edukacinę programą gali sudaryti daug temų.

3 Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus parengtų naujų ir (ar) iš esmės atnaujintų edukacinių užsiėmimų temų skaičių (vnt.).

Edukacines programas sudaro temos, o temas – edukaciniai užsiėmimai. Pažymėtina, jog vieną edukacinę programą gali sudaryti daug temų.

4 Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Nurodyti edukacinių užsiėmimų (ne jų temų), kuriuos surengė muziejus muziejaus ar kitose patalpose, skaičių per ataskaitinius metus (vnt.).

+Pridėti lauką.

Muziejai, kurių organizacinėje struktūroje yra išskirti atskiri ekspoziciniai padaliniai, turi pridėti tiek papildomų laukų, kiek jų yra organizacinėje struktūroje ir nurodyti kiekvieno padalinio pavadinimą bei surengtų edukacinių užsiėmimų skaičių. Atskira eilute įtraukti kitose patalpose surengtus edukacinius užsiėmimus. Padaliniuose (ir kitose patalpose) surengtų edukacinių užsiėmimų suma turi sutapti su pagrindinio rodiklio „Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius“ reikšme.

5 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per ataskaitinius metus

Nurodyti per ataskaitinius metus edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičių (žm.). Įskaičiuojami ne tik muziejaus patalpose vykusių edukacinių užsiėmimų, bet ir išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyviai.

+Pridėti lauką.

Muziejai, kurių organizacinėje struktūroje yra išskirti atskiri ekspoziciniai padaliniai, turi pridėti tiek papildomų laukų, kiek jų yra organizacinėje struktūroje ir nurodyti kiekvieno padalinio pavadinimą bei edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičių. Atskira eilute įtraukti išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičių. Padaliniuose (ir išvažiuojamųjų) surengtų edukacinių užsiėmimų dalyvių suma turi sutapti su pagrindinio rodiklio „Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per ataskaitinius metus“ reikšme.

6 Surengtų muziejaus renginių skaičius

Nurodyti renginių, kuriuos organizavo muziejus muziejaus ar kitose patalpose, skaičių (vnt.), t.y. įvairūs vakarai, parodų atidarymai, koncertai, konkursai, seminarai, konferencijos, pristatymai ir kt., išskyrus edukacinius užsiėmimus.

+Pridėti lauką.

Muziejai, kurių organizacinėje struktūroje yra išskirti atskiri ekspoziciniai padaliniai, turi pridėti tiek papildomų laukų, kiek jų yra organizacinėje struktūroje ir nurodyti kiekvieno padalinio pavadinimą bei surengtų renginių skaičių. Atskira eilute įtraukti kitose patalpose surengtus renginius. Padaliniuose (ir kitose patalpose) surengtų renginių suma turi sutapti su pagrindinio rodiklio „Surengtų muziejaus renginių skaičius“ reikšme.

7 Fondų lankytojų skaičius per ataskaitinius metus

Nurodyti lankytojų, renkančių muziejaus fonduose medžiagą mokslo tiriamajam darbui skaičių (žm.), t.y. mokslo darbuotojai, studentai, kraštotyrininkai ir kt.

8 Apsilankymų muziejaus interneto svetainėje skaičius per ataskaitinius metus

Nurodyti fiksuotą unikalių muziejaus interneto svetainės lankytojų per ataskaitinius metus skaičių (žm.).

  1. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla

1 Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

Nurodyti, kiek muziejaus fondo eksponatų (vnt.) buvo eksponuota per ataskaitinius metus nepriklausomai nuo eksponavimo vietos.

2 Paskolintų kultūros vertybių skaičius

Nurodyti, kiek muziejus paskolino eksponatų (vnt.) ne tik muziejams, bet ir kitiems juridiniams asmenims, pvz., bankams, ministerijoms, savivaldybėms ir kt.

3 Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius

Nurodyti, kiek kultūros vertybių (vnt.), pasiskolintų iš kitų muziejų, bibliotekų, archyvų, tautodailininkų, privačių kolekcionierių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų buvo eksponuojama muziejaus nuolatinėse ekspozicijose ir parodose per ataskaitinius metus.

4 Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičių (vnt.). Atnaujinta ekspozicija laikoma tuomet, kai iš esmės pakeistas jos dizainas, pakeista ne mažiau kaip 20 proc. turinio (eksponatų, iliustracinės, tekstinės medžiagos), įdiegtos šiuolaikinės technologijos (informaciniai terminalai, monitoriai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, imitatoriai ir pan.).

5  Surengtų parodų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus surengtų parodų skaičių iš viso (vnt.) (neatsižvelgiant, ar paroda vyko muziejuje, ar kitur Lietuvoje, ar užsienyje). Į šį skaičių neįeina virtualios parodos.

Paroda – trumpalaikis (iki vienerių metų trunkantis) muziejinių vertybių ar eksponatų išdėstymas pagal tam tikrą sistemą (chronologiją, autorius ir kt.) muziejuje ar kitoje erdvėje.

+Pridėti lauką.

Muziejai, kurių organizacinėje struktūroje yra išskirti atskiri ekspoziciniai padaliniai, turi pridėti tiek papildomų laukų, kiek jų yra organizacinėje struktūroje ir nurodyti kiekvieno padalinio pavadinimą bei surengtų parodų skaičių. Atskiromis eilutėmis įtraukti kitur Lietuvoje ir užsienyje surengtas parodas. Padaliniuose (ir kitur Lietuvoje ir užsienyje) surengtų parodų suma turi sutapti su pagrindinio rodiklio „Surengtų parodų skaičius“ reikšme.

6 Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus surengtų tik tarptautinių (surengtų su bendraorganizatoriais ir partneriais iš kitų šalių) parodų Lietuvoje ir užsienyje skaičių (vnt.).

7 Surengtų virtualių parodų skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus surengtų tik virtualių parodų skaičių (vnt.).

Virtuali paroda – trumpalaikis muziejinių vertybių ar eksponatų išdėstymas pagal tam tikrą sistemą (chronologiją, autorius ir kt.) muziejaus ar kitoje interneto svetainėje.

8 Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius

Nurodyti per ataskaitinius metus išleistų tiesiogiai rinkinį populiarinančių leidinių pavadinimų skaičių (ne tiražą) (vnt.).

Rinkinį populiarinančiais leidiniais laikomi parodų ir rinkinių katalogai bei kiti muziejaus išleisti ir muziejaus rinkinį pristatantys leidiniai (pavyzdžiui, eksponato publikacija), turintys tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN). Čia neskaičiuojami parodų lankstinukai, bukletai bei kiti smulkieji leidiniai ar reklaminė medžiaga, neturintys tarptautinio standartinio ISBN ar ISSN numerio.

9 Per ataskaitinius metus išleista kitų leidinių

Nurodyti per ataskaitinius metus išleistų kitų, su rinkinio populiarinimu nesusijusių, leidinių, turinčių tarptautinį standartinį numerį (ISBN ar ISSN), skaičių (ne tiražą) (vnt.). 

Kitais leidiniais vadinami tiesiogiai muziejaus rinkinio nepristatantys, bet muziejaus išleisti leidiniai (atsiminimai, dokumentų rinkiniai, mokslinės ir mokslo populiarinmo knygos, periodiniai leidiniai ir pan.) bei kiti muziejaus išleisti leidiniai, turintys tarptautinį standartinį numerį (ISBN ar ISSN). Čia neskaičiuojami parodų lankstinukai, bukletai bei kiti smulkieji leidiniai ar reklaminė medžiaga, neturintys tarptautinio standartinio ISBN ar ISSN numerio.

  1. Muziejaus darbuotojai

1 Muziejaus darbuotojų skaičius iš viso

Nurodyti dirbančių muziejuje žmonių (ne etatų) skaičių (žm.). Šis skaičius lygus 2, 3 ir 4 laukeliuose nurodytų darbuotojų skaičių sumai.

2 Administracijos darbuotojų skaičius

Nurodyti muziejaus administracijos darbuotojų skaičių (direktorius, vyr. fondų saugotojas, pavaduotojai, buhalterijos darbuotojai, personalo skyriaus darbuotojai ir t.t.) (žm.).

3 Muziejininkų skaičius

Nurodyti muziejuje dirbančių muziejininkų, įskaitant ir ekskursijų vadovus bei restauratorius, skaičių (žm.).

Muziejininkas – muziejaus darbuotojas, atliekantis funkcijas, susijusias su materialinių ir dvasinių kultūros vertybių bei gamtos objektų kaupimu, apskaita, saugojimu, restauravimu, tyrimu, eksponavimu bei populiarinimu.

4 Kitų darbuotojų skaičius

Nurodyti muziejuje dirbančių kitų darbuotojų, įskaitant ir ūkinį techninį personalą bei dirbančius pagal terminuotas, laikinas, sezonines ir kitas sutartis, skaičių (žm.).

Pastaba. Muziejuose, kur dirba tik vienas ar keli darbuotojai, pildyti laukelius, atsižvelgiant į pareigas, kurioms asmuo yra paskirtas.

5 Dalyvavusių seminaruose, kursuose ir stažuotėse muziejaus darbuotojų skaičius

Nurodyti seminaruose, kursuose ir stažuotėse dalyvavusių muziejaus darbuotojų skaičių (žm.).

  1. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos

1 Muziejaus patalpų plotas, kv.m

Nurodyti muziejaus patalpų plotą kvadratiniais metrais, atitinkantį įstaigos statinių, įregistruotų Nekilnojamojo turto kadastre ir registre, duomenis.

2 Muziejaus parodoms ir vidaus ekspozicijoms skirtas plotas, kv.m

Nurodyti visą muziejaus parodoms ir vidaus ekspozicijoms skirtą plotą kvadratiniais metrais.

3 Muziejaus lauko ekspozicijų plotas, ha

Nurodyti visą muziejaus lauko ekspozicijoms skirtą plotą hektarais.

4 Rinkinių saugyklų plotas, kv.m

Nurodyti faktiškai naudojamą muziejinių vertybių saugyklų plotą, nepriklausomai nuo saugyklų būklės ar muziejaus santykio su naudojamu nekilnojamojo turto objektu, kuriame yra muziejinių vertybių saugyklos, kvadratiniais metrais.

5 Muziejaus pastatų skaičius

Nurodyti muziejaus pastatų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre ir kadastre bei turinčių unikalų numerį, skaičių.

6 Išnuomotų muziejaus patalpų plotas, kv.m

Nurodyti išnuomotų muziejaus patalpų plotą kvadratiniais metrais.

7 Muziejaus gautos lėšos iš viso, Eur

Nurodyti visas muziejui skirtas lėšas (biudžetinės lėšos, lėšos už teikiamas paslaugas, nebiudžetinės lėšos ir kt.) eurais. Šis skaičius lygus 8 ir 9 laukelių sumai.

8 Steigėjo skirti asignavimai, Eur

Nurodyti steigėjo skirtus asignavimus eurais.

Pastaba. Žinybiniai muziejai gali pažymėti žymą "Steigėjo muziejui skirti asignavimai bendrame įstaigos biudžete neišskiriami" ir nenurodyti šių duomenų, jeigu tokių nėra.

9 Kitos lėšos, Eur

Nurodyti visas kitas muziejaus lėšas kitais, neįtraukiant steigėjo asignavimų.